Pravila korištenja

Uvod

Sav sadržaj na ovom veb-sajtu („Sajt“) je u vlasništvu i pod upravom kompanije Mondelēz International, Inc. i stavljen vam je na raspolaganje isključivo u informativne svrhe. Pristupom Sajtu ili njegovim korišćenjem, vi pristajete na ove uslove. Ukoliko ne pristanete na ove uslove, ne možete koristiti ovaj Sajt.

Korišćenje Sajta

Ukoliko drugačije nije naznačeno, ovaj Sajt služi za vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Ne smijete promijeniti, kopirati, distribuirati, slati, prikazivati, izvoditi, reprodukovati, objavljivati, licencirati, stvoriti izvedena djela iz, prenijeti ili prodati bilo koju informaciju, softver, proizvode ili usluge dobijene sa Sajta. Možete prikazivati ili elektronski kopirati, preuzeti i štampati djelove materijala sadržanog na Sajtu za svoje nekomercijalne potrebe, pod uslovom da ne izmijenite ili obrišete bilo koje obavještenje o autorskom pravu, robnom žigu ili druga obavještenja o vlasništvu. Bilo koja druga upotreba materijala sa Sajta, uključujući ali ne ograničavajući se na promjenu, reprodukciju, distribuciju, ponovno objavljivanje, prikazivanje ili prenos sadržaja sa ovog Sajta, bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije Mondelēz International, zabranjena je.

Bilo koji materijal koji preuzmete, uključujući ali ne ograničavajući se na softver, datoteke, grafiku, podatke ili bilo koji drugi sadržaj, vlasništvo je kompanije Mondelēz International ili njenih davalaca licence. Kada preuzimate ove materijale, njih vam obezbjeđuje Mondelēz International pod licencom koja se može opozvati. Mondelēz International zadržava potpuno vlasništvo nad softverom i svim povezanim pravima intelektualne svojine. Ne smijete da ponovo distribuirate ili prodajete materijal, niti smijete da sprovedete obrnuti inženjering, rastavite ga ili na drugi način pretvorite u bilo koju drugu formu koju ljudi mogu koristiti.

Materijal koji pošaljete

Potvrđujete da ste odgovorni za svako slanje materijala koje izvršite, uključujući i zakonitost, pouzdanost, prikladnost, originalnost i autorska prava bilo kog takvog materijala. Ne smijete da postavljate na Sajt, distribuirate ili na drugi način objavljujete putem Sajta bilo kakav sadržaj koji je pogrdan, klevetnički, nepristojan, prijeteći, ugrožavajući po pravo na privatnost ili publicitet, uvrjedljiv, nezakonit, ili na drugi način nepoželjan, ili koji može da predstavlja ili podstakne na krivično djelo, naruši prava bilo koje strane ili na drugi način dovede do odgovornosti ili krši bilo koji zakon. Ne smijete da postavljate komercijalni sadržaj na Sajt.

Osim ličnih podataka koje od vas možemo da prikupljamo u skladu sa našom Izjavom o privatnosti, sve primjedbe, sugestije, ideje, grafike ili druge informacije koje saopštite kompaniji Mondelēz International putem ovog Sajta postaće vlasništvo kompanije Mondelēz International, čak i u slučaju raskida ovog ugovora. Mondelēz International i lica koja odredi biće slobodni da kopiraju, objave, dijele, pripoje ili na drugi način koriste materijale koje pošaljete za bilo koju i sve komercijalne i nekomercijalne svrhe, bez ikakve obaveze da izvrše nadoknadu vama ili drugima za te materijale.

Odricanje garancija

Mondelēz International ne daje nikakve garancije i tvrdnje o tačnosti ili potpunosti sadržaja ovog sajta. Ovaj sajt i materijali, informacije, usluge, i proizvodi na ovom sajtu, uključujući, bez ograničenja, tekst, grafiku, i linkove, dati su „takvi kakvi su“ i bez bilo kakvih garancija, bilo izričitih ili podrazumijevanih. Mondelēz International u najvećoj mogućoj mjeri u skladu sa važećim pravom odriče sve garancije, izričite ili podrazumijevane, uključujući, ali ne ograničavajući se na, podrazumijevane garancije utrživosti i garancije o podobnosti za određenu namjenu, garancije za nekršenje prava, odsustvo kompjuterskih virusa i garancije koje proizlaze iz poslovanja ili korišćenja. Mondelēz International ne tvrdi niti garantuje da će funkcionisanje ovog sajta biti neprekidno ili bez grešaka, da će nedostaci biti otklonjeni, ili da su ovaj sajt ili server koji podržava funkcionisanje sajta bez virusa ili drugih štetnih komponenti. Mondelēz International ne daje nikakve garancije ili tvrdnje u vezi sa upotrebom materijala na ovom sajtu u smislu njihove potpunosti, ispravnosti, tačnosti, prikladnosti, korisnosti, pravovremenosti, pouzdanosti ili inače. Pored gore navedenog, vi (a ne Mondelēz International) preuzimate cjelokupan trošak za sva potrebna servisiranja, popravke ili korekcije.

U nekim državama, zakon ne dozvoljava odricanje garancija, pa se gore navedeno odricanje garancija možda ne odnosi na vas.

Ograničenje odgovornosti

Kompanija Mondelēz International neće ni u kom slučaju biti odgovorna za bilo koje neposredne, posredne, posebne, kažnjive, sporedne, primjerne ili posljedične štete, ili bilo koje druge štete, čak i ako je kompanija Mondelēz International bila prethodno upozorena na mogućnost nastanka takvih šteta, bilo djelovanjem u okviru ugovora, nemarnošću, ili bilo kojom drugom teorijom, koje proističu iz ili u vezi sa korišćenjem, nemogućnosti korišćenja, ili učinkom informacija, usluga, proizvoda, i materijala dostupnih na ovom sajtu. Ova ograničenja će se primijeniti bez obzira na bilo koje neispunjenje suštinske svrhe bilo kojeg lijeka sa ograničenim dejstvom. Iz razloga što neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenja u vezi sa tim koliko podrazumijevana garancija traje, ili izuzeće ili ograničenje odgovornosti za posljedičnu ili slučajnu štetu, gore navedena ograničenja se možda ne odnose na vas.

Obeštećenje

Pristajete da obeštetite , branite i zaštitite kompaniju Mondelēz International, njene službenike, direktore, zaposlene, agente, davaoce licenci i dobavljače od i protiv svih gubitaka, izdataka, šteta i troškova, uključujući i opravdane advokatske honorare i sudske troškove, koji proisteknu iz bilo koje povrede ovih odredbi i uslova ili bilo koje aktivnosti u vezi sa vašim Internet nalogom (uključujući, ali ne ograničavajući se na nemarno ili nepropisno ponašanje), od strane vas ili bilo koje druge osobe koja pristupi Sajtu koristeći vaš Internet nalog.

Hartije od vrijednosti kompanije Mondelēz International

Mi ne obezbjeđujemo investicione savjete putem ovog Sajta, i materijal na Sajtu se ne treba smatrati ponudom za prodaju, ili traženjem ponude za kupovinu, bilo kojih hartija od vrijednosti kompanije Mondelēz International. Ukoliko odlučite da koristite bilo koji materijal raspoloživ na Sajtu prilikom procjene da li da kupite ili prodate hartije od vrijednosti kompanije Mondelēz International, molimo vas da budete svjesni da materijal na Sajtu odražava samo prethodne poslovne rezultate i istorijske informacije, kao i da takvi poslovni rezultati i informacije nisu nužno i indikacija budućih poslovnih rezultata.

Veze do drugih sajtova

Ovaj Sajt može pružiti pristup do drugih Internet veb-sajtova. Mondelēz International ne kontroliše te sajtove, i vi im pristupate isključivo na vlastiti rizik. Mondelēz International takođe ne podržava ili odobrava bilo koje proizvode ili informacije ponuđene na sajtovima koje posjetite preko ovog Sajta. Provjerite URL (Uniform Resource Locator; uniformni lokator resursa) adresu navedenu u vašem Internet pretraživaču da utvrdite da li ste još uvijek na ovom Sajtu kompanije Mondelēz International ili ste prešli na drugi veb-sajt.

Upozorenje u vezi sa izjavama o budućnosti

Ovaj Sajt sadrži „izjave o budućnosti“ definisane u američkom Zakonu o reformi u oblasti parnica u vezi sa hartijama od vrijednosti iz 1995. godine. Ove izjave su u trenutku sastavljanja, bile zasnovane na tadašnjim očekivanjima budućih događaja. Ukoliko se bilo koje od tih pretpostavki koje su služile kao osnov pokažu ili su se pokazale netačnim ili nepoznatim ili ukoliko se rizici ili neizvijesnosti ostvare ili su se ostvarili, stvarni rezultati mogu se materijalno razlikovati ili se već razlikuju od onog što su bila očekivanja i projekcije kompanije Mondelēz International u tim izjavama.

Nadležnost

Mondelēz International kontroliše ovaj Sajt i upravlja njime iz sjedišta kompanije u Dirfildu (Deerfield), Ilinois, u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi ni na koji način ne garantujemo ili podrazumijevamo da su materijali na Sajtu odgovarajući za upotrebu van Sjedinjenih Američkih Država. Ukoliko koristite Sajt sa lokacije van Sjedinjenih Država, vi ste isključivo odgovorni za poštovanje svih važećih lokalnih zakona. Ne smijete da koristite ili izvezete materijale sa Sajta kršeći američke zakone i propise o izvozu. Bilo koji odštetni zahtjev u vezi sa veb-sajtom ili vašim korišćenjem veb-sajta rukovodiće se internim materijalnim pravom savezne države Ilinois, bez obzira na njegove odredbe o sukobu zakona, i vi prihvatate nadležnost američkih državnih ili saveznih sudova koji se nalaze u Okrugu Kuk (Cook County), Ilinois za bilo koji pravni postupak koji neposredno ili posredno proistekne iz ili u vezi sa ovim Sajtom.

Izmjena veb-sajta i ovih uslova

Obezbjeđujući materijal na ovom Sajtu, Mondelēz International ne obećava da će vam taj materijal ostati na raspolaganju. Kompanija Mondelēz International je ovlašćena da ukine cio ili dio ovog Sajta u bilo koje vrijeme, bez obavještenja. Mondelēz International takođe zadržava pravo da promijeni uslove, odredbe i obavještenja za ovaj Sajt u bilo koje vrijeme ažuriranjem ove objave i vaše korišćenje Sajta nakon bilo kojih takvih promjena će se smatrati vašim pristankom na takve izmijenjene uslove. Vi pristajete da redovno pregledate ove uslove kako biste provjerili da li postoje promjene. Određene odredbe ovih uslova mogu biti zamijenjene sa izričito označenim pravnim obavještenjima ili uslovima koji se nalaze na određenim stranicama na ovom Sajtu.

Raskid ugovora

Ovaj ugovor je na snazi dok se ne raskine inicijativom bilo koje strane. Vi možete raskinuti ovaj ugovor u bilo koje vrijeme, uništavanjem svih materijala dobijenih sa ovog Sajta, zajedno sa svom povezanom dokumentacijom i svim kopijama i instalacijama. Mondelēz International može raskinuti ovaj ugovor u bilo koje vrijeme i bez obavještenja ukoliko prema sopstvenoj procjeni smatra da ste prekršili bilo koju odredbu ili uslov iz ovog ugovora. Nakon raskida, morate uništiti sve materijale.

Razno

Ukoliko je bilo koja odredba ovog ugovora nezakonita, nevažeća ili nesprovodiva, preostale odredbe ugovora će ostati na snazi. Ovo je cjeloviti sporazum između vas i kompanije Mondelēz International u vezi sa svim segmentima vaše upotrebe ovog Sajta.
© 2018 Mondelēz International, Inc. Sva prava zadržana.