Pravila korištenja

Preambula

Sav sadržaj ovog sajta („Sajt“) je u vlasništvu i pod rukovodstvom kompanije Mondelez International, Inc., i dostupan Vam je samo u informativne svrhe. Pristupanjem ili korišćenjem ovog sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja, ne smete koristiti ovaj sajt.

Vaše korišćenje Sajta

Ukoliko nije drugačije navedeno, ovaj Sajt je namenjen samo za Vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Vi ne možete menjati, kopirati, deliti, emitovati, izlagati, izvoditi, umnožavati, objavljivati, licencirati, stvarati derivatna dela, prenositi, ili prodavati bilo koju informaciju, softver, proizvod ili uslugu dobijenu na sajtu. Možete prikazati i elektronski kopirati, preuzeti i štampati delove materijala koji se nalaze na sajtu za svoje lične nekomercijalne potrebe, pod uslovom da ne menjate ili brišete oznake zaštite prava, žigove ili druge oznake vlasništva. Bilo koja druga vrsta upotrebe materijala, uključujući ali se ne ograničavajući na menjanje, umnožavanje, deljenje, ponovno objavljivanje, prikazivanje ili emitovanje sadržaja Sajta, bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije Mondelez International, je zabranjena.

Sav materijal koji preuzmete, uključujući ali se ne ograničavajući na softver, datoteke, grafiku, podatke ili bilo koji drugi sadržaj, je u vlasništvu kompanije Mondelez International ili ovlaštenog nosioca prava. Kada preuzimate ove materijale, iste dobijate od kompanije Mondelez International pod licencom koja se može opozvati. Mondelez International zadržava i polaže puno pravo vlasništva nad softverom i svim pripadajućim pravima intelektualne svojine. Vi ne smete ponovo distribuisati ili prodavati materijal, niti smete primeniti reversni inžinjering, rastaviti ga ili na neki drugi način pretvoriti u oblik koji ljudi mogu koristiti.

Materijal koji sami prilažete

Vi prihvatate svu odgovrnost, uključujući zakonitost, pouzdanost, prikladnost, izvornost i odgovornost za zaštitu svojine svog priloženog materijala. Vi ne možete postavljati, distibuisati, ili na neki drugi način objavljivati sadržaje koji su klevetnički, pogrdni, sramotni, preteći, koji ugrožavaju lična ili javna prava, uvredljivi, nezakoniti, ili na neki drugi način nepoželjni, ili pak koji čine ili potstiču krivična dela, ugrožavaju prava bilo koje strane, dovode u pitanju odgovornost ili krše zakon. Takođe, ne smete postavljati komercijalni sadržaj.

Osim ličnih podataka koje možemo prikupiti od Vas u skladu sa našom politikom privatnosti, sve primedbe, predloge, zapažanja, ideje, grafike ili druge podatke koje Vi putem ovog Sajta prenosite kompaniji Mondelez International postaće vlasništvo kompanije, čak i kada se ovaj ugovor prekine. Materijale koje ste priložili, kompanija Mondelez International i njeni predstavnici mogu slobodno kopirati, iznositi, distribuisati, pripajati ili drugačije koristiti u bilo koje i sve komercijalne i nekomercijalne svrhe, bez obaveze nadoknade Vama ili drugima za te materijale.

Odricanje odgovornosti

Kompanija Mondelez International se odriče bilo kakve odgovornosti za tačnost ili potpunost sadržaja na sajtu. Ovaj sajt i materijali na njemu, podaci, informacije, usluge, i proizvodi na sajtu, uključujući ali se ne ograničavajući na, tekst, grafike i linkove (veze ka drugim internet sajtovima), su dostupni “takvi kakvi jesu” i bez ikakve garancije, izričite ili prećutne. U najvećoj mogućoj meri koju pruža važeći zakon, kompanija Mondelez International se odriče svake odgovornosti, izričite ili prećutne, uključujući ali se ne ograničavajući na, izričite garancije u pogledu prodaje i prikladnosti za određenu svrhu, nepovredivosti zakona, zaštitu od kompjuterskih virusa, ili garancije koje mogu proizaći na bilo koji drugi način. Kompanija Mondelez International ne garantuje da će funkcije sadržane na sajtu biti stalno dostupne ili bez grešaka, da će nedostaci biti uklonjeni, ili da su sajt i server koji ga čini dostupnim bez virusa i drugih štetnih komponenti. Mondelez International ne daje nikakve garancije ili izjave vezane za upotrebu materijala na ovom sajtu u smislu njihove potpunosti, tačnosti, ispravnosti, pogodnosti, korisnosti, blagovremenosti, pouzdanosti ili na drugi način. Iz toga sledi da Vi (ne Mondelez International) preuzimate sve troškove servisiranja, popravki ili ispravki.

Zakon u nekim zemljama ne dozvoljava odricanje od odgovornosti, stoga gore navadeni deo se neće odnositi na Vas.

Ograničenje odgovornosti

Ni u kom slučaju kompanija Mondelez International neće biti odgovorna za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, kaznenu, posledičnu ili bilo koju drugu štetu, čak i ako je kompanija Mondelez International prethodno obaveštena o mogućnosti pojave takvih šteta, bilo da su nastale usled postupka po ugovoru, nemara, ili druge teorije, koja proizilazi iz ili je u vezi sa upotrebom, nemogućnosti upotrebe, ili korištenja informacija, usluga, proizvoda, i drugih materijala dostupnih na ovom sajtu. Ova ograničenja će se primenjivati bez obzira na bilo kakav gubitak prvobitne svrhe bilo kojeg ograničenog pravnog leka. Iz razloga što neke nadležnosti ne dopuštaju ograničenja u pogledu koliko dugo izričita garancija traje, ne dozvoljavaju isključenje niti ograničenje odgovornosti za posledične ili slučajne štete, gore navedena ograničenja se možda neće odnositi na Vas.

Naknada štete

Vi ste saglasni da ćete nadoknaditi štetu, braniti i nećete smatrati kompaniju Mondelez International, njegove službenike, rukovodstvo, zaposlenike, zastupnike, davaoce licence i dobavljače odgovornima za gubitke, troškove, štete, niti za prihvatljivu cenu advokatske usluge, te cenu sudskog spora do kojeg može doći usled kršenja ovih odredbi i uslova ili postupka vezanog za Vaš internet nalog (uključujući ali se ne ograničavajući na nemar ili nezakonito ponašanje), od strane Vas ili druge osobe koja pristupa Sajtu koristeći Vaš internet nalog.

Hartije od vrednosti kompanije Mondelez International

Mi ne dajemo investicione savete putem ovog Sajta, a materijal na Sajtu ne trebate smatrati ponudom za prodaju, ili podsticaj na kupovinu bilo koje hartije od vrednosti kompanije Mondelez International. Ako odlučite upotrebiti materijal dostupan na sajtu za procenu da li da kupite ili prodate hartije od vrednosti kompanije Mondelez International budite svesni da materijal na Sajtu daje istorijske informacije i informacije o poslovanju u prošlosti, te da iste nisu nužno pokazatelji mogućeg poslovanja u budućnosti.

Linkovi ka drugim sajtovima

Ovaj Sajt može omogućiti pristup drugim internet sajtovima. Kompanija Mondelez International ne kontroliše ove sajtove, i Vi im pristupate na svoj sopstveni rizik. Takođe, kompanija Mondelez International ne podržava niti odobrava bilo koje proizvode ili informacije ponuđene na sajtovima kojima pristupate putem ovog Sajta. Proverite Vašu URL adresu u Vašem Internet pretraživaču kako biste bili sigurni da ste i dalje na Sajtu kompanije Mondelez International ili ste otišli na neki drugi sajt.

Jezik upozorenja u pogledu anticipativnih izjava

Ovaj sajt sadrži “anticipativne izjave” kako je definisano Zakonom o reformi parničnog postupka za privatne vrednosne papire iz 1995. godine. Te izjave, u vreme kada su napravljene, temelje se na tadašnjim očekivanjima od događaja koji predstoje. Ako se bilo koja od tih pretpostavki pokaže ili se dokazala da je netačna ili nepoznata ili ako se ostvare ili su se ostvarili rizici ili neizvesnosti, stvarni rezultati mogu varirati ili se već značajno razlikuju od očekivanja i projekcija kompanije Mondelēz International u ovim izjavama.

Nadležnost

Kompanija Mondelēz International kontroliše i rukovodi ovim sajtom iz sedišta kompanije u Deerfield-u, Illinois, u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi ni na koji način ne garantujemo niti ističemo da su materijali na sajtu prikladni za upotrebu van SAD-a. Ako sajt koristite s lokacije van SAD-a, isključivo ste odgovorni za poštovanje svih važećih lokalnih zakona. Upotreba i izvoz materijala dostupnih na sajtu smatra se kršenjem američkih zakona i propisa o izvozu. Svaka tužba koja se odnosi na sajt ili na Vašu upotrebu istog biće regulisana unutrašnjim materijalnim zakonima države Illinois, bez obzira na njegove odredbe o sukobu zakona, i Vi se slažete da nadležnost i mesto u bilo kom pravnom postupku, koji direktno ili indirektno proizilazi ili je u vezi sa ovim sajtom, pripada državnim ili saveznim sudovima okruga Cook, Illinois.

Izmena sajta i ovih uslova

Pružajući materijal na ovoj stranici, kompanija Mondelēz International ne obećava da će vam materijali ostati dostupni. Mondelēz International ima pravo ukloniti sve ili neke delove ovog Sajta u bilo koje vreme, bez prethodnog obaveštavanja Vas. Kompanija Mondelēz International takođe zadržava pravo na izmenu klauza, uslova i obavesti za ovaj sajt u bilo koje vreme ažuriranjem ove objave, te će Vaše korišćenje sajta nakon takvih promena predstavljati Vaš pristanak na takve izmenjene uslove. Slažete se da ćete redovno pregledavati ove uslove kako biste potvrdili izmene. Određene odredbe ovih uslova mogu biti zamenjene posebno označenim pravnim obavestima ili uslovima koji se nalaze na određenim stranicama ovog sajta.

Raskid ovog ugovora

Ovaj ugovor stupa na snagu i važi dok ga ne raskine bilo koja strana. Ugovor možete raskinuti u bilo kom trenutku, uništavajući sve materijale dobijene sa ovog sajta, zajedno sa svom pripadajućom dokumentacijom i svim kopijama i instalacijama. Kompanija Mondelez International može raskinuti ovaj ugovor u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja ako, po svom sopstvenom sudu, smatra da ste prekršili bilo koji uslov iz ovog ugovora. Nakon raskida, morate uništiti sve materijale.

Ostalo

Ako je bilo koja odredba ovog ugovora nezakonita, nevažeća ili neprovediva; preostale odredbe ugovora će ostati na snazi. Ovo je ceo ugovor između Vas i kompanije Mondelez International u vezi sa svim aspektima vašeg korišćenja ovog sajta.

© 2018 Mondelēz International, Inc. All rights reserved.